Flat Preloader Icon Ładuję stronę...

Klub Karate Kontra w Żarach

Karate jest sztuką samoobrony, która wykorzystuje wyłącznie ciało ludzkie.

Konkurs

– Hej, małe skarby! 

Czy kochacie rysować, malować i tworzyć coś wyjątkowego? To jest konkurs dla was! Przyłączcie się do naszego konkursu plastycznego i pokażcie nam, jakie macie magiczne rączki pełne kolorów! Temat konkursu „Poznaj kraj sąsiada” nawiązujący do spotkań i zabaw z dziećmi z innych krajów. Jak wziąć udział? To proste !!! Namalujcie rysunek, podpiszcie go i przynieście do Waszego przedszkola, szkoły lub na adres Klub Karate Kontra ul. Słowackiego 4 j,
Regulamin konkursu poniżej
Koordynator projektu
Bartłomiej Malinowski

Regulamin konkursu plastycznego „Poznaj kraj sąsiada” promującego międzynarodowe wymiany młodzieży.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Poznaj kraj sąsiada” i jest zwany dalej „konkursem”.

 2. Organizatorem konkursu jest Klub Karate Kontra ul. Słowackiego 4 J 68-200 Żary zwany dalej organizatorem.

 3. Konkurs jest finansowany w ramach realizacji projektu „Szacunek, współpraca, równość ” realizowanego przez KK Kontra przy współudziale Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 14.03.2024 r. do dnia 03.04.2024 r. Ogłoszenie wyników do dnia 05.04.2024 r.

 5. Cele konkursu: promowanie międzynarodowych wymian młodzieży, promowanie wartości takich jak szacunek, współpraca, otwartość na inne kultury.

 6. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu –Bartłomiej Malinowski Tel. 791-800-508 email Malinowski.karatekontra@o2.pl

 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 1. Uczestnicy konkursu.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci zamieszkująca na terenie powiatu żarskiego.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe klasy 1-3 oraz przedszkola.

 1. Warunki udziału w konkursie.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny i oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę, praca ma być wykonana indywidualnie. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.

 3. Prace mogą być wykonane dowolną technika plastyczną (np. ołówek, kredka, farby), dopuszcza się do konkursu wyłącznie formy plastycznie płaskie.

 4. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.

 5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.

 6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora.

 7. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą na adres Klub Karate Kontra 68-200 Żary ul. Słowackiego 4j z dopiskiem „konkurs plastyczny” lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2024 r. (decyduje data dostarczenia) prace złożone po ww terminie nie będą oceniane ani nie będą zwracane.

 8. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

 9. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni.

 10. Praca powinna być opisana wg wzoru – imię, nazwisko, wiek uczestnika, telefon kontaktowy, tytuł pracy.

 1. Ocena prac konkursowych i wyłonienie laureatów.

 1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa.

 2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii konkursowej, organizator może również przyznać wyróżnienia.

 3. Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu do dnia 05.04.2024 w sali Klubu Karate Kontra w Żarach.

 1. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.